fiews

Thai_Labour_Logo
บริษัท จัดหางานไทยเลเบอร์ซัพพลาย จำกัด
เลขที่ 64,66,68 ถนน หมู่บ้านเศรษฐกิจ แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
โทร: (+66) 02809-1750 ถึง 54 โทรสาร: (+66) 02421-4944, (+66) 02809-1760 อีเมล์: tlsco@ksc.th.com
English English | Japanese 日本語 |  thai ภาษาไทย
FillBorder
tools
พลังแห่งคุณภาพ
      บริษัท จัดหางานไทยเลเบอร์ซัพพลาย จำกัด เป็นองค์กรผู้ส่งซึ่งได้รับการรับรองจาก JITCO หรือ องค์กรความร่วมมือ ในการฝึกงานระหว่างชาติแห่งประเทศญี่ปุ่น ให้จัดส่งผู้ฝึกงานชาวไทย โดยมีระบบพื้นฐานการฝึกทักษะการปฏิบัติงานให้ชาวต่างชาติในประเทศญี่ปุ่น
      บริษัทฯ ในฐานะที่เป็นองค์กรผู้ส่งซึ่งได้รับการรับรองจาก JITCO แล้วนั้น เข้มงวดกวดขันในการคัดเลือก "ผู้ฝึกงานคนไทยที่เป็นเลิศและมีพลานามัยสมบูรณ์ " และ "เป็นผู้ฝึกงานที่ดีเยี่ยม" ส่งไปทำงานยังประเทศญี่ปุ่น
aisatsu
ความเป็นมา
      บริษัท จัดหางานไทยเลเบอร์ซัพพลาย จำกัด จัดตั้งขึ้นในปี 1982 จนกระทั้งในปี 2006 ได้ส่งแรงงานไทยไปทำงานยังต่างประเทศเป็นจำนวนมากและด้วยประสบการณ์เหล่านี้ ตั้งแต่ปี 2005 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้เริ่มจัดส่ง ผู้ฝึกงานคนไทย ออกไปปฏิบัติงานโดยใช้หลักสูตรระบบพื้นฐานการฝึกทักษะในการปฏิบัติงานสำหรับผู้ฝึกงานชาวต่างชาติซึ่งใช้ในปี 2010 ในประเทศญี่ปุ่น มีการปรับปรุงแก้ไขระบบคัดสรรบุคคลเพื่อเลือกเฟ้นบุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะเป็นผู้ฝึกงานที่แท้จริง โดยได้ดำเนินการ ฝึกอบรมภาคปฏิบัติรวมทั้งจัดส่งบุคลากรให้กับองค์กรผู้รับต่าง ๆ ในประเทศญี่ปุ่น บริษัท ฯ พยายามร่วมมือกับผู้ฝึกงานซึ่งเป็นคนพื้นเมือง โดยมีกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ในทุก ๆ องค์กรผู้รับจากญี่ปุ่น รวมทั้ง องค์กรต่าง ๆ ของรัฐ โดยหวังที่จะได้ยินเสียงตอบรับที่ว่า “ถึงจะเป็นคนไทยก็ทำงานได้ดี” จากองค์กรธุรกิจต่าง ๆ ซึ่งเป็นผู้รับผู้ฝึกงานเข้าทำงาน และเสียงตอบรับที่ว่า “มาทำงานที่ญี่ปุ่นนี่ช่างดีจังเลย” จากตัวผู้ฝึกงาน ฉะนั้นบริษัทฯ จึงตั้งจุดมุ่งหมายไปที่การเป็นองค์กรผู้ส่งออกอันดับ 1 ของประเทศไทย
aisatsu
สาส์นจากผู้บริหาร
      ผมในฐานะผู้ประกอบการด้านการจัดส่งผู้มีความรู้ความสามารถไปทำงานยังต่างประเทศ ได้เริ่มส่งแรงงานไทยไปทำงาน ต่างประเทศตั้งแต่ปี 1982 เป็นต้นมา ในระหว่างปี 1982 - 1990 นั้น ได้ตอบสนองปริมาณความต้องการแรงงานซึ่งส่วนใหญ่ มาจากกลุ่มประเทศในแถบตะวันออกกลาง, สิงคโปร์, มาเลเซีย, บรูไน และประเทศอื่น ๆ ตามลำดับ และในปี 1991 เป็นต้นมาจนถึง ปัจจุบันได้ดำเนินการจัดส่งแรงงานไทยเป็นจำนวนมากไปทำงานยัง กลุ่มประเทศในแถบ เอเชียตะวันออก เช่น เกาหลี ไต้หวัน และ ฮ่องกง หลังจากปี 2005 เป็นต้นมาในฐานะองค์กรผู้จัดส่งแรงงานจากประเทศไทย ได้เริ่มจัดส่งผู้มีความรู้ความสามารถไปทำงานที่ ประเทศญี่ปุ่นโดยใช้ระบบพื้นฐานการฝึกทักษะในการปฏิบัติงานสำหรับผู้ฝึกงานชาวต่างชาติของประเทศญี่ปุ่น
     บริษัท จัดหางานไทยเลเบอร์ซัพพลาย จำกัด จัดตั้งขึ้นในปี 1982 และได้ใช้ประสบการณ์อย่างเต็มเปี่ยมในงานด้านการจัดส่ง แรงงานไทยไปทำงานยังกลุ่มประเทศในแถบตะวันออกกลาง, สิงคโปร์, มาเลเซีย, บรูไน และประเทศต่าง ๆ มีการปรับปรุงหลักสูตร ต่าง ๆ ให้ตรงตามระบบพื้นฐานการฝึกทักษะในการปฏิบัติงานสำหรับผู้ฝึกงานชาวต่างชาติที่ใช้ในปี 2010 โดยดำเนินการคัดเลือกและ สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เข้าข่ายผู้ที่จะเป็นผู้ฝึกงาน ด้วยการฝึกอบรมอย่างเข้มงวดและจริงจัง และได้จัดส่งผู้ฝึกงานคนไทยในทุก ๆ สาขาอาชีพที่มีในประเทศญี่ปุ่น จนถึงตอนนี้มียอดรวมการส่งผู้ฝึกงานมากกว่า 400 คน
     ในปี 1985 บริษัทฯ ในฐานะผู้ดำเนินงานด้านการจัดส่งผู้มีความรู้ความสามารถไปทำงานยังต่างประเทศ เริ่มได้รับ รางวัลผู้ประกอบการจัดส่งคนไทยไปทำงานยังต่างประเทศยอดเยี่ยม 10 อันดับแรกในประเทศไทย จากกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงาน ซึ่งผมรู้สึกเป็นเกียรติ อย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลนี้ ด้วยประสบการณ์ความรู้ที่ได้ดำเนินงานด้านนี้มามากกว่า 30 ปี คงจะพอเพียงที่จะตอบสนองได้ตรงตามความคาดหวังของทุกท่านที่เป็น องค์กรผู้รับในประเทศญี่ปุ่นและเมื่อได้รับความเชื่อถือจากทุก ๆ ท่านก็จะเดินหน้าปฏิรูปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขเรื่องต่าง ๆ ภายในบริษัท เพื่อที่จะได้เป็นองค์กรผ ู้จัดส่งอันดับหนึ่งในประเทศไทย
     ความเจริญเติมโตทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ ทั้งประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย ถึงแม้ว่าจะมีเพียงเล็กน้อยก็ตามแต่ เพราะผมมีกำลังใจและความมุ่งมั่นอย่างเปี่ยมล้น ฉะนั้นจึงใคร่ขอความกรุณา และขอแรงสนับสนุนทางธุรกิจจากกลุ่มองค์กรผู้รับ ของทุก ๆ ท่านไว้ ณ. โอกาสนี้ด้วย
     ขอบคุณครับ
chartree_Laipunya
บริษัท จัดหางานไทยเลเบอร์ซัพพลาย จำกัด

นายแพทย์ ชาตรี  หลายปัญญา

ประธานบริษัท

FillBorder
tools
ข้อมูลและรายละเอียดของบริษัท
สถานที่ตั้ง:
เลขที่ 64,66,68 ถนน หมู่บ้านเศรษฐกิจ แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์:
(+66)-2809-1750-4
โทรสาร:
(+66)-2-421-4944, (+66)-2-809-1760
อีเมล์:
tlsco@ksc.th.com
เว็บไซต์:
www.tlsco.in.th
ทะเบียนนิติบุคคล:
เลขที่ 0105525013192 เริ่มกิจการเมื่อ 16 เมษายน 2525 (กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์)
เลขที่ใบอนุญาต:
ต. 241/2527 (ใบอนุญาตจัดหางานให้คนงานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ) ซึ่งออกให้โดย
สำนักงานทะเบียนจัดหางานกลางกระทรวงแรงงาน และดำเนินการต่ออายุทุก ๆ 2 ปี
ทุนจดทะเบียน:
10,000,000 บาท / สิบล้านบาทถ้วน
กรรมการบริหาร:
นายแพทย์ ชาตรี  หลายปัญญา (ตัวแทนกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหาร)
นาง เอมอร  หลายปัญญา  (รองตัวแทนกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหาร)
จำนวนพนักงาน: 
22 คน
รายละเอียดธุรกิจ:
ดำเนินงานโดยเป็นองค์กรผู้ส่งออกแรงงานไทยซึ่งได้รับการรับรองจาก JITCO ให้ดำเนินงานตามระบบ การฝึกทักษะในการปฏิบัติงานให้แก่ชาวต่างชาติ โดยฝึกสอนให้ผู้ฝึกงานชาวไทยมีความรู้ความสามารถ และ ดำเนินการส่งออกแรงงานไทยให้กับองค์กรผู้รับในประเทศญี่ปุ่น
     
บัญชีธนาคาร:
ธนาคารกรุงเทพฯ สาขาบางแค (No. 120), เลขที่บัญชี 120-3-05393-7, Swift Code BKKBTHBK
     
Organization_Chart